Algemene voorwaarden

Van kracht op elke vorm van dienstverlening en onze producten

Artikel 1 – Definities

 1. Solare: Grote Online Zaken V.O.F., gevestigd te Oud-Gastel, KvK-nummer 91043077.
 2. Klant: degene met wie Solare een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Solare en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Solare.
 2. Solare en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Solare en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Solare zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Solare en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Solare de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Solare slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Solare hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Solare mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Solare niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 6 – Monsters en modellen

 1. Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 7 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Solare mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 0 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Solare hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Solare aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Solare mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 8 – Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Solare het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Solare maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Solare, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
  • het product is gebruikt
  • het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
  • de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s
  • het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  • het product een los item betreft dat na levering is samengevoegd met andere zaken en niet kan worden gescheiden zonder schade te veroorzaken aan het product
  • de consument specifiek heeft verzocht om het verrichten van spoedreparaties of onderhoud
  • het een product betreft dat na levering door zijn aard onherroepelijk vermengd is met andere zaken
 2. De consument informeert Solare schriftelijk of elektronisch wanneer hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
 3. De consument draagt de kosten en het risico van het retourneren van de producten.
 4. Solare betaalt de consument alle betalingen terug, inclusief eventuele leveringskosten door Solare in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop Solare op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen.
 5. Solare gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 – Vergoeding van bezorgkosten

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Solare heeft geretourneerd, zal Solare eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Solare voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 11 – Vergoeding retourkosten

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 12 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 13 – Retentierecht

 1. Solare kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Solare heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Solare.
 3. Solare is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 14 – Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Solare te verrekenen met een vordering op Solare.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Solare blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Solare met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Solare gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer Solare gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Solare van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 16 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Solare, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Solare zijn verplichtingen opschorten tot de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Solare kan tegenwerpen.

Artikel 17 – Levertijd

 1. De levertijden van Solare zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan Solare door Solare schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Solare later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Solare niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Solare iets anders hebben afgesproken.

Artikel 18 – Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 19 – Transportkosten

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Solare schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 20 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Solare niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Solare. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Solare niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 21 – Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 22 – Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 2. De garantie geldt niet:
  • in het geval van normale slijtage
  • voor schade ontstaan door ongevallen
  • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 23 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Solare tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Solare geleverde producten en/of diensten.

Artikel 24 – Klachten

 1. De Klant moet een door Solare geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Solare daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Solare hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Solare hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Solare.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Solare andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 25 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Solare.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Solare ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 26 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Solare een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 27 – Aansprakelijkheid Solare

 1. Solare is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Solare aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Solare is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Solare aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 28 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Solare vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 29 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Solare toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Solare nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Solare in verzuim is.
 3. Solare mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Solare kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 30 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Solare door de Klant niet aan Solare kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  • stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- of telecomstoringen
  • computer-virussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • vervoersproblemen
  • slechte weersomstandigheden
  • werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Solare 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Solare kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Solare de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Solare hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Solare hiervan voordeel heeft.

Artikel 31 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Solare de overeenkomst aanpassen.

Artikel 32 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Solare mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Solare altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Solare zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 33 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Solare aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Solare.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 34 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Solare bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 35 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Solare is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Solare is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Solare, tenzij de wet iets anders bepaalt.